Domů / O nás / Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ZG Lighting Czech Republic s.r.o

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení ve spodní části této stránky.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vztahy mezi společností ZG Lighting Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 2, PSČ 170 00, IČ: 25700588, zapsanou v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C62389 (dále jen „Společnost“) jako prodávajícím zboží zn. Zumtobel, Thorn, acdc a dalších a jejím zákazníkem, tj. kupujícím zboží zn. Zumtobel, Thorn, acdc a dalších (dále jen „Zákazník“).

1.2 Společnost a Zákazník mohou mít uzavřenu rámcovou kupní smlouvu (dále jen „RKS“). Podmínky jsou ve smyslu ustanovení § 1751 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  (dále jen „ObčZ“) nedílnou součástí RKS uzavřené mezi Společností a Zákazníkem a Zákazník uzavřením RKS stvrzuje, že s Podmínkami souhlasí.

1.3 Společnost a Zákazník mohou mít uzavřenu kupní smlouvu (dále jen „KS“). Podmínky jsou ve smyslu ustanovení § 1751 ObčZ nedílnou součástí KS uzavřené mezi Společností a Zákazníkem a Zákazník uzavřením KS stvrzuje, že s Podmínkami souhlasí.

1.4  Nemá-li Společnost a Zákazník uzavřenou ani RKS ani KS, řídí se vztahy mezi nimi též těmito Podmínkami. Podmínky jsou ve smyslu ustanovení § 1751 ObčZ  nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Společností a Zákazníkem a Zákazník učiněním objednávky uvedené níže stvrzuje, že s Podmínkami souhlasí.

1.5 V těchto podmínkách se dále pojmem „Smlouva“ rozumí každá dílčí kupní smlouva uzavřená mezi Společností a Zákazníkem definovaná objednávkou a její akceptací dle ujednání uvedených níže bez ohledu nato, zdali mají Společnost a Zákazník uzavřenu RKS nebo KS nebo zákazník činí objednávku bez dalšího.

1.6 V případě rozporu mezi ujednáními mezi Společností a Zákazníkem mají přednost ujednání ve Smlouvě před ujednáními v RKS či KS a tato ujednání mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

1.7 Právní vztahy mezi Společností a Zákazníkem Smlouvou, RKS, KA či Podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.

2. Uzavření Smlouvy

2.1 Smlouva uzavíraná mezi Společností a Zákazníkem má povahu smlouvy kupní dle § 2079 a násl. ObčZ a právní vztahy mezi jejími účastníky se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.

2.2 Předmětem Smlouvy je odevzdání zboží Zákazníkovi za předem sjednanou cenu a převod vlastnického práva ke zboží ze Společnosti na Zákazníka, převzetí zboží a zaplacení ceny Zákazníkem.

3.  Objednávka učiněná písemně

3.1 Předpokladem uzavření Smlouvy je písemná objednávka Zákazníka zaslaná Společnosti prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, faxem nebo e-mailem. Písemná objednávka Zákazníka musí obsahovat:

 - kontaktní údaje Zákazníka, tj. název či jméno, sídlo či místo podnikání, fakturační, dodací a korespondenční adresu, IČ, dále jméno, příjmení a funkci osoby, která objednávku provádí a stejný popis kontaktní osoby, která převezme zboží včetně telefonického kontaktu  -  specifikaci zboží včetně čísla položky, množství a ceny za kus dle cenové nabídky Společnosti  - dobu, po kterou je Zákazník svou objednávkou vázán; není-li tato doba uvedena a neodvolá-li Zákazník svou objednávku do okamžiku potvrzení objednávky Společností, platí, že Zákazník je v okamžiku potvrzení objednávky Společností objednávkou vázán  - místo dodání zboží  - e-mailovou adresu Zákazníka; Zákazník je povinen jakékoliv změny e-mailové adresy nebo jiných kontaktních údajů oznámit Společnosti bez odkladu, přičemž odpovídá za správnost a aktuálnost takto předaných informací  - telefonické spojení Zákazníka

3.2 Společnost není povinna reagovat na objednávku, která neobsahuje náležitosti uvedené shora a je oprávněna požadovat po Zákazníkovi upřesnění či doplnění jeho objednávky. V takovém případě do doby, než Zákazník písemně upřesní či doplní svou objednávku, není Smlouva uzavřena.

3.3 Případné chyby v údajích obsažených v objednávce, které nebudou stranami opraveny, neznamenají vyloučení Podmínek a rovněž neznamenají, že Smlouva uzavřena není.

3.4 V případě, že Společnost písemně potvrdí Zákazníkovi jeho objednávku, je tím  Smlouva uzavřena. Společnost potvrzuje objednávku obvykle slovem „souhlasíme“ nebo jiným obdobným způsobem. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, platí, že Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

3.5 Zvláštní požadavky Zákazníka, například pokyny týkající se místa dodání, termínů, slev apod. se mohou stát součástí Smlouvy pouze tehdy, uzná-li je Společnost výslovně v potvrzení objednávky jako pro ni závazné.

3.6 Změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze po odsouhlasení oběma smluvními stranami a v písemné formě.

3.7 Pouhé oznámení sdělení Společnosti Zákazníkovi, že objednávka Zákazníka byla Společnosti doručena není potvrzením objednávky a uzavřením Smlouvy.

3.8 Společnost není povinna jakoukoliv objednávku akceptovat nebo na zaslanou objednávku jakkoliv reagovat.

4. Objednávka učiněná prostřednictvím objednávkového portálu Společnosti

4.1 Na základě zvláštní dohody mezi Zákazníkem a Společností může činit Zákazník objednávky u Společnosti též prostřednictví on-line objednávkového internetového systému Společnosti (dále jen „Objednávkový systém“).   4.2 Odpovědným osobám Zákazníka přidělí Společnost samostatné uživatelské jméno a heslo pro vstup do Objednávkového systému.

4.3 Přístup k Objednávkovému systému bude Zákazníkovi umožněn po zadání uživatelského jména a hesla přiděleného Společností. Zákazník je povinen heslo v pravidelných tříměsíčních intervalech měnit a udržovat jej v tajnosti před nepovolanými osobami. Zákazník je povinen zajistit, aby osoby, kterým bylo uživatelské jméno a heslo přiděleno, tyto nezpřístupnili třetím osobám. Po ukončení spolupráce mezi Zákazníkem a odpovědnými osobami je Zákazník povinen oznámit Společnosti, že odpovědné osoby již u něj nepracují a nemají přístup do Objednávkového systému. Zákazník je odpovědný za případné zneužití přístupu do Objednávkového systému jeho zaměstnanci, s ním spolupracujícími osobami či v důsledku porušení oznamovací povinnosti výše uvedené, či jakýmikoliv třetími osobami.

4.4 Zákazník bere na vědomí, že Společnost považuje osobu, která v Objednávkovém systému zadá uživatelské jméno Zákazníka a heslo, za osobu oprávněnou k realizaci obchodů prostřednictvím Objednávkového systému jménem Zákazníka, a to bez ohledu na to, zda tato osoba je sám Zákazník nebo jiná jím pověřená osoba. Zákazník je zavázán ze všech obchodů uskutečněných prostřednictvím Objednávkového systému a učiněných pod uživatelským jménem Zákazníka a při využití jeho hesla.

4.5 V případě obchodu prostřednictvím Objednávkového systému je Smlouva uzavřena výslovným elektronickým potvrzením objednávky Zákazníka ze strany Společnosti. Potvrzení Společnosti o tom, že vzala objednávku Zákazníka na vědomí, resp. prosté potvrzení o doručení objednávky Společnosti, se nepovažuje za uzavření Smlouvy. Nepotvrdí-li výslovně Společnost do 21 dnů ode dne doručení objednávky, že objednávku přijímá, má se zato, že objednávka byla Společností odmítnuta. 

4.6 Společnost nepřebírá žádné záruky za bezvadnou funkci Objednávkového systému. Je vyloučena jakákoli odpovědnost Společnosti za poruchy v přístupu do systému resp. za přetížení systému nebo za chybné zprostředkování informací při použití tohoto systému.

4.7 Pokud není výslovně stanoveno jinak, použije se na obchodování prostřednictvím Objednávkového systému zbývající ustanovení těchto Podmínek.

5. Cena a platební podmínky

5.1 Pro určení ceny zboží je rozhodující cenová nabídka poskytnutá na vyžádání Zákazníka Společností. Není-li v cenové nabídce nebo níže uvedeno jinak, platí po dobu 90 dnů.

5.2 V rámci především dlouhodobé spolupráce může poskytnout Společnost Zákazníkovi cenový katalog. Ceny uvedené v cenovém katalogu jsou platné, není-li uvedeno níže jinak, po dobu platnosti uvedené v cenovém katalogu. Je-li vydán v rámci účinnosti stávajícího cenového katalogu nový cenový katalog, ceny jsou platné dle nového cenového katalogu. Ceny uvedené v cenovém katalogu nezahrnují náklady na balení, dopravu, daně a poplatky a jsou uvedeny bez DPH. Ceny rovněž nezahrnují náklady dle směrnice 2002/96/EC o použitých elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a směrnice 2002/95/EC o používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS). Celková cena zboží bude uvedena v potvrzení objednávky zaslaného Společností.

5.3 Společnost si vyhrazuje právo upravit výši ceny zboží po provedené objednávce Zákazníka do doby potvrzení objednávky Společností v případě, že se zvýší náklady Společnosti vynaložené v souvislosti s výrobou, úpravou nebo dodávkou zboží k Zákazníkovi. V takovém případě je Společnost povinna bezodkladně písemně oznámit Zákazníkovi zvýšení ceny uvedené v jeho objednávce. V případě, že Zákazník s novou výší ceny nesouhlasí, je povinen obratem novou výši ceny odmítnout. Doručením odmítnutí nové výše ceny Společnosti dochází ke zrušení objednávky a Smlouva není uzavřena. Neodmítne-li Zákazník novou výši ceny obratem, je Smlouva uzavřena s novou cenou. V případě zjevných chyb v psaní a počtech bude chybný údaj nahrazen bezchybným. Ustanovení § 1732 odst. 2 ObčZ se nepoužije. V případě rozporu ve výši ceny mezi cenovou nabídkou a cenovým katalogem, má přednost, není-li jiné domluvy, cenová nabídka.

5.4 Společnost je oprávněna požadovat po Zákazníkovi složení zálohy na cenu zboží. Do doby zaplacení požadované zálohy platí, že Společnost není v prodlení. Ode dne zaplacení zálohy Společnosti se začínají počítat sjednané lhůty.

5.5 Zákazník je povinen poukázat platbu v měně, ve které byl vystaven daňový doklad, bezhotovostním převodem na některý z níže uvedených účtů Společnosti:

- číslo účtu EUR: 805321012/2700 - číslo účtu CZK: 805321004/2700

oba vedené u UniCredit Bank Czech Republic,

a to nejpozději do 14 dnů ode dne vystavení faktury, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

5.6 Cena je považována za zaplacenou dnem připsání příslušné částky na účet Společnosti.

5.7 V případě prodlení Zákazníka se zaplacením sjednané ceny je Společnost oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Tím není dotčeno oprávnění Společnosti požadovat po Zákazníkovi vedle smluvní pokuty též náhradu škody.

5.8 Pro ceny sjednané v cizí měně platí, že Společnost je oprávněna požadovat po Zákazníkovi úhradu případné kurzové ztráty vzniklé nedodržením splatnosti faktur. Kurzová ztráta se vypočítá jako rozdíl mezi kurzem měny uvedené na faktuře platným ke dni splatnosti faktury a kurzem měny platným v okamžiku faktické úhrady faktury, přičemž příslušný kurz stanoví Česká národní banka.

5.9 V případě prodlení Zákazníka s jakoukoliv platbou dle jakékoli objednávky je Společnost oprávněna pozastavit vůči Zákazníkovi jakékoliv své další dodávky. Společnost je rovněž oprávněna prodloužit dodací lhůtu u jiných stávajících dodávek Zákazníkovi, a to až do doby, kdy Zákazník poskytne Společnosti příslušné plnění. V tomto případě není Společnost v prodlení s dodáním příslušného zboží.

5.10 Proti pohledávce Společnosti na zaplacení ceny sjednané Smlouvou není Zákazník oprávněn jednostranně započíst své případné pohledávky za Společností. Zákazník je oprávněn zastavit nebo postoupit případné pohledávky za Společností jen s předchozím písemným souhlasem Společnosti.

5.11 Je-li Zákazník v úpadku či hrozí-li mu úpadek ve smyslu platných právních předpisů upravujících úpadek dlužníka (insolvenci), je povinen o tom bez prodlení písemně informovat Společnost. Společnost je oprávněna písemnou žádostí adresovanou statutárnímu orgánu Zákazníka zjišťovat situaci Zákazníka v tomto směru a Zákazník je povinen Společnosti ve lhůtě do 5 pracovních dnů písemně odpovědět a poskytnout požadované informace.

6. Dodací podmínky

6.1 Místem dodání zboží je místo uvedené v objednávce. Společnost a Zákazník mohou odkazem na mezinárodní pravidla pro výklad běžně používaných obchodních doložek (INCOTERMS) sjednat ve Smlouvě příslušný způsob dodání.

6.2 Není-li ve Smlouvě výslovně dohodnuto jinak, není dodací lhůta uvedená v potvrzení objednávky pro Společnost závazná. Zákazník bere na vědomí, že Společnost zboží k Zákazníkovi vyváží prostřednictvím přepravce ze zahraničí, a tudíž uvedená dodací lhůta je pouze orientační.

6.3 Společnost je oprávněna dodat zboží před sjednaným termínem dodání. V takovém případě je Společnost povinna Zákazníka o této skutečnosti předem informovat. Zákazník je v takovém případě povinen zboží od Společnosti přijmout.

6.4 Není-li dohodnuto jinak, dodací lhůta běží od okamžiku uzavření Smlouvy a trvá obvykle, avšak nikoliv výlučně

- 8 – 12 týdnů v případě zboží na zakázku - 2 – 8 týdnů v případě ostatního zboží

6.5 Je-li k řádnému provedení dodávky zboží zapotřebí souhlasů či povolení od státních orgánů či třetích osob, Zákazník je povinen tyto včas zajistit. Do doby splnění této povinnosti Zákazníka není Společnost s dodáním v prodlení.

6.6 Společnost není v prodlení v případě nepředvídatelných událostí. Za nepředvídatelné události se považují případy, které Společnost nedokáže ovlivnit ani jim zabránit, např. povětrnostní podmínky, ozbrojené konflikty, zablokování hraničního přechodu apod. Dodací lhůta se v takovýchto případech prodlužuje o dobu, po kterou překážka plnění trvá.

6.7 Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, je Zákazník povinen zboží převzít, a to v okamžiku jeho předání v místě dodání. V případě, že Zákazník zboží odmítne převzít bez sjednaného důvodu nebo nezajistí převzetí zboží, má se zato, že zboží bylo Společností odevzdáno Zákazníkovi v den marného pokusu o předání zboží, a Zákazník je povinen uhradit kupní cenu. Současně bude zboží převezeno do místa uskladnění určeného Společností. Náklady na převoz zboží do místa uskladnění a náklady na uskladnění hradí Zákazník. Místo uskladnění zboží sdělí Společnost Zákazníkovi a Zákazníkovi bude umožněno se zbožím nakládat po úhradě kupní ceny, úhradě nákladů na převoz a uskladnění, úhradě smluvní pokuty, úroku z prodlení. Jestliže náklady na převoz a uskladnění zboží dosáhnou jedné poloviny ceny zboží bez daně z přidané hodnoty nebo jestliže doba uskladnění bude delší než 30 dnů, má Společnost právo na náklady Zákazníka zboží prodat. Má se za to, že Zákazník nezajistil převzetí zboží, pokud zboží nebude moci převzít osoba oprávněná k převzetí zboží nebo tato osoba odmítne potvrdit Společnosti či dopravci převzetí zboží.

6.8 Zákazník je povinen dodané zboží zkontrolovat ihned po převzetí zboží, zejména zkontrolovat neporušenost obalů, počet přepravních jednotek a případné výhrady sdělit přepravci a uvést je přímo na přepravní list. Jeví-li zásilka známky zjevného poškození nebo jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, Zákazník je povinen převzetí zásilky odmítnout. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození zboží při přepravě a má se za to, že zásilka byla doručena Zákazníkovi nepoškozená. V případě, že Zákazník nebude reklamovat dodání menšího množství zboží, než bylo sjednáno ve Smlouvě ve lhůtě do 5 dnů ode dne převzetí zboží, platí, že zboží bylo dodáno v požadovaném množství. Přepravní jednotkou se rozumí krabice se zbožím, paleta zboží apod.

6.9 Nebezpečí škody na zboží přechází na Zákazníka jeho složením v místě dodání z přepravního prostředku. V případě, že Zákazník zboží nepřevzal, ač převzít měl, přechází nebezpečí škody na zboží na Zákazníka okamžikem, kdy zboží převzít měl. V případě odběru zboží Zákazníkem ve skladu Společnosti nebo jiné třetí osoby okamžikem, kdy Zákazník zboží převzal nebo měl převzít. V ostatních případech, kdy Zákazník zboží převzal nebo měl převzít. Zákazník nabude vlastnické právo ke zboží až okamžikem úplného zaplacení sjednané ceny. Do té doby Zákazník není oprávněn se zbožím libovolně nakládat bez písemného souhlasu Společnosti. Sjednává se rozvazovací podmínka v tom smyslu, že pokud nebyla kupní cena zboží zcela zaplacena, Smlouva se ruší okamžikem, kdy byl na majetek Zákazníka prohlášen konkurz nebo schválen reorganizační plán. V tomto případě je Zákazník povinen doručit zboží Společnosti na své náklady. Jestliže tak Zákazník neučiní do 2 pracovních dnů, má právo Společnost zboží odvést na náklady Zákazníka sama. Zákazník je povinen též nahradit škodu, která Společnosti v této souvislosti vznikla vč. ztráty hodnoty zboží.

7. Záruční podmínky a reklamace zboží

7.1 Záruční doba svítidel a elektronických součástek včetně LED diod je 24 měsíců, v případě konvenčních tepelných světelných zdrojů či baterií a akumulátorů činí záruční doba 6 měsíců, omezených obvyklou dobou životnosti udávanou výrobcem a to pouze v případě, bude-li užíváno způsobem obvyklým či stanoveným.

7.2  Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Zboží Zákazníkem a to i tehdy, pokud Zákazník odmítne Zboží od Společnosti převzít.

7.3  Zjevné vady je zapotřebí reklamovat u Společnosti písemně ve lhůtě 5 dnů ode dne převzetí zboží Zákazníkem. Nebude-li zjevná vada zaznamenána v přepravním listu, nárok na reklamaci nevzniká a reklamace je neúčinná. Ostatní vady je Zákazník povinen reklamovat bez zbytečného od okamžiku, kdy je zjistí.

7.4  Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

- emailovou zprávou - v pracovní dny osobně v sídle Společnosti - poštovní zásilkou doručenou na adresu sídla Společnosti

7.5  V reklamaci je zapotřebí uvést (předložit):

- číslo objednávky, popř. Smlouvy - popis vady a její projev - fotokopii faktury - objednávkový kód zboží a počet reklamovaných kusů - dodací adresu a kontaktní osobu pro případ dodání náhradních dílů, či nového zboží

7.6  Zákazník je povinen zaslat reklamované zboží Společnosti nebo umožnit Společnosti provést kontrolu reklamovaného zboží u Zákazníka a případně převzít vadné zboží u Zákazníka.

7.7  Za vadu zboží nelze zejména považovat vadu způsobenou vadným zapojením, mechanickým poškozením či poškozením zboží v důsledku umístění do nevhodného prostředí či způsobenou použitím zboží k jinému než určenému účelu nebo v rozporu s poskytnutou montážní, provozní nebo uživatelskou příručkou.

7.8  Společnost si vyhrazuje právo posoudit oprávněnost reklamace Zákazníka a Zákazník je povinen Společnosti poskytnout za účelem zjištění oprávněnosti reklamace potřebnou součinnost. Společnost zajistí odstranění vad, které vyhodnotí jako oprávněné, ve lhůtě dohodnuté se Zákazníkem, nejpozději však ve lhůtě 60 dnů.

7.9  Jde-li o oprávněnou reklamaci, může Zákazník při reklamaci

- v případě, že vadné plnění je nepodstatným porušením Smlouvy, požadovat bezplatné odstranění vady - v případě, že vadné plnění je podstatným porušením Smlouvy, požadovat bezplatné dodání náhradního zboží popř. požadovat přiměřenou slevu

7.10  Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad (náklady na montáž a demontáž, dopravu, likvidaci odpadu, cestovné, zvedací zařízení, lešení apod.) nese Zákazník.

7.11 Zákazník není oprávněn provádět opravy, úpravy a zásahy do zboží, na nějž se vztahuje záruka, bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. V opačném případě nároky vyplývající ze záruky poskytnuté Společností zanikají.

7.12 Jestliže Zákazník obdrží od Společnosti na základě reklamace náhradní zboží, zavazuje se doručit bez zbytečného odkladu Společnosti vadné zboží za účelem provedení jeho kontroly Společností. V případě, že tak Zákazník neučiní, zavazuje se uhradit kupní cenu náhradního zboží. V případě dodání náhradního zboží, je zachována původní záruční lhůta, tj. pro nově dodané zboží nezačíná plynout nová záruční lhůta.

7.13 Výrobce zboží, nikoli Společnost, poskytuje prodlouženou záruku na svítidla a jejich elektronické součástky značek Zumtobel, Thorn a acdc po dobu 60 měsíců. Záruka 60 měsíců se vztahuje také na systémové komponenty pro řízení osvětlení a centrální bateriové systémy nouzového osvětlení. Záruka 5 let pro centrální bateriové systémy nouzového osvětlení je podmíněna smlouvou o profylaktických kontrolách  80005540 EMERGENCY LIGHTING SYSTEM GOLD po dobu 5-ti leté záruky. Dobrovolné prodloužení záruky se vztahuje na kompletní osvětlovací systém včetně LED diod, předřadných nebo provozních přístrojů. Výjimku tvoří pouze opotřebitelné díly jako konvenční tepelné světelné zdroje nebo baterie nebo akumulátory. Na prodlouženou záruku se vztahují pravidla stanovená výrobcem zboží v jeho materiálech, které lze nalézt na internetových stránkách www.zumtobel.cz nebo www.thornlighting.cz. V případě využití prodloužené záruky výrobcem zprostředkovává Společnost Zákazníkovi jednání s výrobcem, avšak Společnost není smluvní stranou takové prodloužené záruky a žádným způsobem za ni neodpovídá. Výrobcem zboží se rozumí obchodní firma uvedená na obalu příslušného zboží, není-li stanoveno jinak.

8. Vrácení zboží

8.1 Je-li to mezi Společností a Zákazníkem výslovně písemně domluveno nebo v těchto Podmínkách či ve Smlouvě stanoveno, lze zboží vrátit na adrese sídla Společnosti popř. na adrese, která bude mezi Společností a Zákazníkem dohodnuta.

8.2 Dodané zboží může být přijato k vrácení po písemné dohodě s příslušným obchodním oddělením Společnosti, které Zákazníkovi na místě vystaví doklad o vrácení zboží a to nejpozději do 30 dnů od jeho prokazatelného převzetí. Doklad o vrácení zboží obsahuje popis zboží a číslo faktury resp. dodacího listu, které se zboží týkají.

8.3  Náklady spojené s vrácením zboží, jako jsou storno poplatky výrobního závodu, doprava vráceného zboží, administrace vrácení, atp., nese Zákazník.

8.4  Zboží lze přijmout k vrácení pouze nepoškozené a v originálním nepoškozeném obalu. Zboží musí být plně funkční, bez viditelných známek jakéhokoliv poškození, znehodnocení či ušpinění. Zboží nesmí být použité, instalované.

9. Vzorkové zboží a odběr malého množství zboží

9.1 Společnost může na přání Zákazníka poskytnout tzv. vzorkové zboží. V takovém případě je zapotřebí na objednávce výslovně uvést, že Zákazník má zájem o vzorkové zboží.

9.2 U vzorkového zboží není uzavírána Smlouva, tj. smlouva kupní, ale jedná se o výpůjčku zboží dle § 2193 a násl. ObčZ, kde Společnost je půjčitel a Zákazník je vypůjčitel. Zákazník je povinen zaplatit Společnosti kauci ve výši kupní ceny vzorkového zboží. Při placení kauce se postupuje obdobně jako při úhradě kupní ceny. Doba výpůjčky se sjednává v trvání 4 týdnů ode dne převzetí zboží Zákazníkem. Je povinností Zákazníka doručit vzorkové zboží Společnosti do jejího sídla nejpozději poslední den výpůjční doby. V případě, že Zákazník vzorkové zboží v uvedené lhůtě Společnosti nedoručí řádně a včas, má se zato, že následující den byla uzavřena na vzorkové zboží kupní smlouva. Zákazník se stává tímto okamžikem vlastníkem věci a Zákazníkem složená kauce bude využita Společností na úhradu kupní ceny. Vzorkové zboží nebylo doručeno řádně, jestliže bylo jakkoli upravené nebo poškozené nebo byla doručena jen část zboží nebo nebylo vráceno v originálním balení. V případě, že Zákazník vrátí vzorkové zboží řádně a včas, Společnost bude Zákazníkovi dobropisovat kauci, která bude ponížena o stornopoplatky a dopravu. Ve stejné lhůtě Společnost kauci nebo její část též zašle Zákazníkovi zpět.

9.3 Pro všechny objednávky zboží v hodnotě nižší než 5.000,- Kč bez DPH a případně v ekvivalentu cizí měny se účtuje manipulační poplatek ve výši 500,- Kč bez DPH za dodávku. Za dodávky chybějícího zboží, které Společnost oproti Smlouvě nedodala, se příplatek neúčtuje.

9.4 Společnost si vyhrazuje provést změny v provedení a vybavení zboží z technických důvodů nebo na základě požadavků stanovených právními předpisy.

10. Zakázky a služby

10.1 Dodání zboží dle specifických požadavků Zákazníka a poskytování služeb Společností budou Zákazníkovi vyúčtovány dle času vynaloženého příslušnými zaměstnanci Společnosti, a to podle hodinových sazeb stanovených Společností. Zákazník je dále povinen uhradit Společnosti náklady na materiál a další skutečně vynaložené náklady.

11. Zrušení Smlouvy

11.1  Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že za závažné porušení Smlouvy se považuje:

- neuhrazením zálohy na zboží - nezaplacení sjednané ceny za zboží v dohodnuté lhůtě - nesplnění informační povinnosti Zákazníka

11.2 V případě závažného porušení Smlouvy jednou ze smluvních stran má druhá smluvní strana právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné a odstupující strana je povinna v odstoupení uvést důvod, pro který od Smlouvy odstupuje.

11.3 V  případě odstoupení od Smlouvy jsou strany povinny vrátit si plnění.

11.4 V případě, že bude prováděna montáž zboží třetími osobami, Společnost neodpovídá za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi při této činnosti nebo v souvislosti s ní.

12. Ostatní ustanovení

12.1 Společnost si vyhrazuje všechna autorská a průmyslová práva vztahující se k veškerým podkladům, které v souvislosti se Smlouvou Zákazníkovi poskytne, zejména k přílohám, vzorkům, obrázkům a popisům řešení zde uvedených.

12.2 Zákazník bere na vědomí, že zboží má být používáno v souladu s montážními, provozními, uživatelskými a případně též s úředně stanovenými podmínkami. V případě škody vzniklé porušením takovýchto podmínek Společnost za škodu neodpovídá.

12.3 Tam, kde je v těchto Podmínkách požadována písemná forma úkonu smluvní strany, platí, že postačí úkon provést též elektronickou formou, není-li výslovně uvedeno jinak.

12.4 Adresou pro doručování jsou adresy smluvních stran uvedené v objednávce nebo prokazatelně písemně sdělené druhé smluvní straně nebo zjištěné z obchodního/živnostenského rejstříku. Je povinností stran sdělit druhé smluvní straně změnu adresy; jinak dotčená strana nese důsledky nesplnění této povinnosti. Listovní zásilky se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence a zásilka se má za doručenou dnem převzetí adresátem. V případě, že adresát zásilku nepřevezme, odmítne převzít, má se zato, že zásilka byla doručena 10. (desátým) dnem ode dne odeslání a to i v případě, že se adresát o doručování zásilky ani nedozvěděl.

12.5 Úrok z prodlení pro případ prodlení s peněžitým závazkem činí 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Promlčecí lhůta činí 15 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.  Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Strany se zavazují jak po dobu účinnosti Smlouvy, tak v době po jejím zániku, neposkytovat třetím osobám jakýmkoliv způsobem jakékoliv informace, které získaly v souvislosti s plněním svých závazků založených Smlouvou, a které by mohly poškodit jejich vzájemné vztahy nebo jednoho z nich.

13. Řešení sporů a rozhodčí doložka

13.1 Společnost i Zákazník jsou povinni pokusit se veškeré případné spory vyřešit nejprve smírnou cestou.

13.2. Uzavřením Smlouvy strany též sjednávají, že nepodaří-li se stranám přes jednání docílit dohody, předloží jednomu z rozhodců:  Mgr. Janu Hynštovi, advokátovi, č.osv. ČAK 3365, t.č. sídlem Praha 5, Vrázova 7, nebo pani Mgr. Dagmar Kuncové, dat. nar. 23.3.1974, t.č. bytem Žebrák, Na Pěšince 448, nebo Mgr. Janu Boučkovi, advokátovi, č. osv. ČAK 10822, t.č. sídlem 110 00 Praha 1, Opatovická 1659/4, nebo panu Ing.Mgr. Ivanu Zachovi, t.č. bytem 155 21 Praha 5, Mladých 228, dat. nar. 24.3.1960, aby spor rozhodl dle zásad spravedlnosti. Rozhodčí řízení bude jednoinstanční, nikoli ústní a strany se zavazují, že v plném rozsahu budou akceptovat rozhodčí nález. Rozhodce není povinen rozhodčí nález odůvodnit. Náklady řízení v případě právního zastoupení stran budou hrazeny dle pravidel občanského soudního řádu a advokátního tarifu. Rozhodci náleží odměna od strany, která nemá ve věci úspěch ve výši 1 úkon právní služby dle advokátního tarifu z žalovaného základu vyjádřeného v penězích. V případě částečného úspěchu hradí strany odměnu rozhodci poměrně. Rozhodce doručuje stranám prostřednictvím držitele poštovní licence na shora uvedené adresy. Strany se dohodly, že se má zásilka za doručenou 10.dnem ode dne odeslání a to i v případě, že se adresát o doručování zásilky nedozvěděl.

13.3  Místní příslušnost. Uzavřením Smlouvy strany též sjednávají pro případ, že spor bude nebo musí být předložen obecnému soudu, místní příslušnost u obecného soudu Společnosti.

13.4 Společnost i Zákazník berou na vědomí, že e-mailová adresa Zákazníka uvedená v jeho objednávce a e-mailová adresa Společnosti [email protected], jsou považovány za e-mailové adresy zvolené účastníky pro účely vedení rozhodčího řízení on-line.

13.5 Smluvní strany tímto vylučují aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Tyto Podmínky nabývají účinnosti ke dni 1. 5. 2016.

14.2 Na právní vztahy mezi Společností a Zákazníkem se použití Podmínky účinné v době uzavření Smlouvy.

← Zpět na přehled