Domů / Thorn / Zásady ochrany údajů

Zásady ochrany údajů

Poslední aktualizace: Srpen 2022

Ochraně a zabezpečení vašich údajů přikládáme nejvyšší důležitost, ať už jste zákazníkem, nebo návštěvníkem našeho webu. Proto se zavazujeme, že budeme chránit vaše soukromí a s vašimi údaji budeme zacházet důvěrně. Nyní bychom vás chtěli informovat o konkrétních osobních údajích, které o vás budou v souvislosti s návštěvou tohoto webu shromažďovány, a pro jaké účely budou používány.

I. Správce údajů

Tento web provozuje společnost Zumtobel Group AG se sídlem na adrese Höchsterstrasse 8, 6850 Dornbirn, Rakousko, číslo obch. rejstříku: FN 62309 g, která je současně i správcem údajů ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen jako: „GDPR“).

Vzhledem k tomu, že nebyly splněny zákonné požadavky pro povinné jmenování, nebyl správcem údajů jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Dotazy týkající se ochrany osobních údajů a jejich použití se však budeme zabývat v souladu se zákonnými požadavky a můžete je zasílat na tuto e-mailovou adresu: [email protected].

II. Použité údaje, účely zpracování, doba uchovávání údajů

Níže jsou popsány kategorie námi používaných údajů a účely, pro které tyto údaje získáváme. Je-li to možné, budou uvedeny také informace o době uložení příslušných údajů.

Při každém navštívení tohoto webu jsou údaje o návštěvě uloženy do souboru protokolu, do protokolu serveru. Datový záznam uložený v tomto souboru protokolu obsahuje následující informace: datum a čas návštěvy, IP adresa, ID relace, navštěvovaný web, název webu, ze kterého návštěvník přišel, a informace o používaném prohlížeči.

Tyto soubory protokolu hodnotíme pouze v případě zneužití našeho webu. U uživatelů, u nichž existuje konkrétní podezření, že náš web používali v rozporu se zákonem a/nebo smlouvou, si vyhrazujeme právo následně zkontrolovat soubory protokolu. Obecně tyto údaje nedokážeme přiřadit konkrétní osobě. Pokud je možné údaje přiřadit, používáme je pouze v případech, pro které existuje právní základ (při zvážení zájmů v jednotlivých případech).

Pokud se zaregistrujete na náš web nebo do internetového obchodu, uložíme o vás základní údaje, které poskytnete (zejména jméno, oslovení, telefonní číslo a číslo faxu, e-mailovou adresu, jazyk korespondence, údaje o oboru, oddělení a přístupu do internetového obchodu), a používat je na základě příslušné smlouvy s uživatelem. Navíc vám bude v naší společnosti přiděleno interní zákaznické číslo a jedna nebo více kontaktních osob. Tyto údaje používáme, abychom vám, jako zákazníkovi nebo zúčastněné straně naší společnosti, mohli poskytovat internetový obchod a podporu. Tyto údaje budou zpravidla uchovávány po dobu šesti měsíců po skončení používání internetového obchodu (vymazání zákaznického účtu).
Vytvoříte-li v internetovém obchodě objednávku, budeme pro tento účel shromažďovat další vámi poskytnuté údaje, včetně dodací adresy a dalších informací nezbytných ke zpracování objednávky. Tyto údaje uchováváme až šest měsíců po ukončení vztahu se zákazníkem.

Pokud jsou v našem účetním systému používány také základní osobní údaje nebo údaje o objednávce, budou tyto údaje uchovávány až do uplynutí stanovených lhůt na základě zákonných lhůt uchovávání, kterými se musíme řídit (v Rakousku obvykle 7 let).

Pokud jste nám při registraci nebo později poskytli odpovídající souhlas, budeme používat údaje pocházející z vašeho využívání internetového obchodu a webu, jako například, jaké weby jste navštívili, dobu strávenou na jednotlivých webech a výrobky, které jste si prohlíželi, ale i položky, o které jste se dříve zajímali, abychom mohli optimalizovat naše služby zákazníkům a poskytovat vám personalizované informace. Tyto údaje budou uloženy, dokud neodvoláte svůj souhlas s jejich použitím.

Pokud jste souhlasili se zasíláním zpravodaje, budeme k jeho doručování a personalizaci používat vaše jméno a e-mailovou adresu, pohlaví, adresu, společnost a obor, a také jazyk. Tyto údaje se používají pouze po dobu přihlášení k odběru příslušného zpravodaje.
Pokud patříte mezi naše zákazníky, budeme používat vaše základní osobní údaje na základě oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu a můžeme vás zvát na události ve vašem okolí.
Pokud jste se zpracováním osobních údajů udělili souhlas, můžete ho kdykoli odvolat. Můžete tak učinit písemně nebo e-mailem na adresu [email protected].

III. Obecné zásady zpracování osobních údajů

1. Bez omezení se řídíme veškerými zákonnými nařízeními o ochraně osobních údajů.
Na ukládání, zpracování a používání osobních údajů se vztahují nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů a z něho odvozené vnitrostátní zákony. Právní základ ke zpracování příslušných osobních údajů je zřejmý z výše uvedeného výčtu.

V některých případech mohou být osobní údaje poskytnuty zpracovatelům, pokud dokážou dostatečně zaručit zákonné a bezpečné použití údajů a pokud se smluvně zavážou dodržovat zásady popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů a zákonné předpisy.

V souvislosti s restrukturalizací nebo fúzí společnosti si vyhrazujeme právo předat osobní údaje jiným společnostem, jestliže se zavážou dodržovat zde popsané zásady činnosti a jestliže sídlí buď v Evropské unii, nebo ve třetí zemi s odpovídající ochranou osobních údajů.

Pokud se aktivně rozhodnete používat funkce sociálních sítí nabízené na našem webu, mohou být vaše osobní údaje předány příslušným externím poskytovatelům dotčených sociálních sítí. Podrobné informace o této záležitosti najdete níže v části V.

Rovněž si vyhrazujeme právo předat osobní údaje třetím stranám, pokud jsme k tomu nuceni zákonem, soudním rozhodnutím soudu s příslušnou jurisdikcí nebo podle nařízení příslušných orgánů, nebo pokud jsme nuceni tak učinit v důsledku vašeho jednání nebo opomenutí, aby byla chráněna nebo příslušnými orgány vymáhána naše práva, náš majetek nebo naše aktiva.

2. Při získávání údajů se omezujeme na to, co je nezbytné a přiměřené.
Pokud shromažďujeme osobní údaje, v každém takovém případě vám vysvětlíme, pro jaké účely tyto údaje používáme.
V jednotlivých případech shromažďujeme osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k dosažení těchto účelů. Pokud již nejsou osobní údaje potřebné k dalšímu použití, budou vymazány.

IV. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

V souvislosti s provozem tohoto webu nebo internetového obchodu jednají jménem správce údajů tito zpracovatelé:
Poskytovatel hostingu webu: Zumtobel Group AG
Poskytovatel internetového obchodu: Zumtobel Group AG
Odkazujeme navíc na vysvětlení v části XI., která podrobně popisuje použití vašich údajů sociálními sítěmi.
Kromě konkrétně zmíněných příjemců mohou být v budoucnu v souvislosti s poskytováním tohoto webu a internetového obchodu zapojeni i další zpracovatelé (např. poskytovatelé hostingu, provozovatelé obchodů).

Přenos údajů do společností v rámci skupiny je prováděn na základě jakéhokoli souhlasu uděleného příjemcům uvedeným v souhlasu.

V. Odkazy na externí weby

Náš web obsahuje takzvané hypertextové odkazy na weby ostatních poskytovatelů. V takovém případě budete přímo přesměrováni z našeho webu na weby ostatních poskytovatelů. To mimo jiné poznáte podle změny adresy URL v zadávacím řádku prohlížeče.
Za důvěrné zacházení s vašimi údaji u těchto poskytovatelů nemůžeme převzít žádnou odpovědnost, protože nemáme žádný vliv na to, zda ostatní poskytovatelé dodržují nařízení o ochraně osobních údajů. Informace o tom, jak tito poskytovatelé nakládají s vašimi osobními údaji, najdete přímo na jejich webech.

VI. Bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů

Abychom ochránili vaše osobní údaje, podnikli jsme speciální technická a provozní bezpečnostní opatření, která jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technologickému pokroku.

Rádi bychom však upozornili, že vzhledem ke struktuře internetu je možné, že pravidla na ochranu údajů a bezpečnosti údajů nemusí být dodržována ostatními fyzickými nebo právnickými osobami, které nespadají do oblasti naší odpovědnosti.

VII. Vaše práva týkající se použitých údajů

Jestli a pokud využíváme osobní údaje, které se vás týkají, máte v souvislosti s těmito údaji právo:

  • Právo na přístup k informacím (čl. 15 GDPR): Kdykoli si můžete vyžádat informace o tom, zda a jaké osobní údaje o vás používáme, pro jaký účel jsou tyto údaje zpracovávány, jaký je jejich původ, kterému příjemci byly údaje předány a jak dlouho takové údaje budeme uchovávat.
  • Právo na opravu (čl. 16 GDPR): Pokud zjistíte, že osobní údaje, které se vás týkají, jsou nepřesné, můžete kdykoli požádat o jejich opravu. Pokud jsou údaje z vašeho pohledu neúplné, můžete rovněž požádat o jejich doplnění.
  • Právo na výmaz (čl. 17 GDPR): Pokud se domníváte, že použití vašich osobních údajů již není potřebné, nebo že je prováděno bez dostatečného právního základu nebo je nezákonné z dalších důvodů, můžete požádat o jejich výmaz.
  • Právo na omezení zpracování údajů (čl. 18 GDPR): Pokud jsou údaje používány nezákonně, můžete kromě výmazu údajů také požadovat omezení zpracování údajů. Zejména můžete požadovat omezit zpracování údajů, pokud máte pochybnosti o přesnosti údajů nebo proti zpracování údajů vznesete námitku.
  • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): Pokud se jedná o osobní údaje, které jste poskytli sami a které jsou používány na základě smlouvy nebo uděleného souhlasu, můžete požadovat, aby vám takové údaje byly poskytnuty ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte rovněž právo požadovat, aby byly osobní údaje předány přímo druhému správci údajů.
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR): Pokud se domníváte, že v souvislosti s vašimi osobními údaji byla porušena vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zejména se můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde k údajnému porušení došlo. V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


Zvlášť bychom chtěli poukázat na vaše právo vznést námitku (čl. 21 GDPR): Vyplývají-li z vaší konkrétní situace důvody, podle kterých je používání vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu nepřípustné, máte právo proti takovému použití údajů vznést námitku. Právo vznést námitku máte i v případě, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu.

Máte-li ohledně práv týkajících se vašich osobních údajů jakékoli dotazy nebo nejasnosti, můžete se na nás kdykoli obrátit na e-mailové adrese: [email protected].

VIII. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vzhledem k tomu, že změny v zákonech nebo změny v interních procesech naší společnosti mohou vyžadovat změny v našich zásadách o ochraně osobních údajů, vyhrazujeme si právo takto učinit a žádáme vás, abyste se se zněním tohoto dokumentu pravidelně obeznámili.

IX. Soubory cookie

Na našem webu používáme soubory cookie, abychom umožnili používání určitých funkcí webu z důvodu možnosti analyzovat způsob použití našeho webu uživateli a poskytovat určité služby třetích stran.

Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače. Většina souborů cookie, které používáme, se na konci relace prohlížeče z pevného disku počítače smaže (tzv. relační soubory cookie). Ostatní soubory cookie ve vašem počítači zůstávají uložené a umožňují nám váš počítač rozpoznat během příští návštěvy (tzv. trvalé soubory cookie). Dále na našem webu používáme soubory cookie třetích stran.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě pravděpodobně nebudete moct v plném rozsahu využívat všechny funkce tohoto webu.

Pokud nechcete, aby se naše soubory cookie ukládaly do vašeho počítače, deaktivujte ve svém prohlížeči ukládání souborů cookie pro náš web, nebo nastavte prohlížeč tak, aby se soubory cookie neukládaly do vašeho počítače obecně. Svůj prohlížeč můžete rovněž použít k odstranění souborů cookie, které již byly uloženy.

Na další zpracování osobních údajů shromážděných příslušnými provozovateli nemáme žádný vliv. Dále nemůžeme určit, do jaké míry, kde a jak dlouho budou údaje na sociálních sítích uloženy, do jaké míry budou sociální sítě dodržovat stávající povinnosti týkající se výmazu, jaké hodnocení a odkazy budou u údajů provádět a komu sociální sítě údaje budou předávat.

Při deaktivaci používání souborů cookie může být potřeba do vašeho počítače uložit trvalý soubor cookie. Pokud tento soubor cookie následně smažete, budete muset deaktivaci provést znovu.