Domů / Thorn / Zásady ochrany údajů

Zásady ochrany údajů

Na ochranu a zabezpečení údajů klademe velký důraz bez ohledu na to, zda jste zákazníkem nebo návštěvníkem našeho online působiště. Zavazujeme se proto chránit vaši soukromou sféru a důvěrně zacházet s vašimi údaji. Jsme rádi, že vás prostřednictvím tohoto dokumentu můžeme informovat o konkrétních osobních údajích shromažďovaných v souvislosti s vaší návštěvou těchto webových stránek a o účelu, ke kterému jsou tyto údaje využívány.


I.    Odpovědná osoba

Tyto webové stránky provozuje Zumtobel Group AG, Höchsterstraße 8, 6850, Dornbirn, Rakousko, FN 62309 g, která vystupuje jako „odpovědná osoba“ ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Odpovědná osoba neustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, protože to není za účelem splnění zákonných požadavků nezbytné.
Nicméně dotazy týkající se ochrany údajů a zpracování vašich osobních údajů lze zasílat na následující e-mailovou adresu a my se těmito dotazy budeme zabývat v souladu se zákonnými ustanoveními: 


II.    Zpracování údajů, účel zpracování, doba uložení

Tato kapitola popisuje kategorie údajů, které využíváme, a účely, kterých chceme prostřednictvím těchto údajů dosáhnout. Tam, kde je to možné, je uvedena informace o době, po kterou ukládáme různé druhy údajů.

Při každé návštěvě webových stránek jsou údaje o přístupu uloženy do souboru s logy známého jako log server. V této souvislosti obsahuje uložený datový záznam následující informace: datum a čas přístupu, IP adresa, ID relace, navštívené webové stránky, název webových stránek, ze kterých byl uskutečněn přístup na webové stránky, a informace o použitém prohlížeči.

Tyto soubory s logy analyzujeme pouze v případě zneužití našich webových stránek. Vyhrazujeme si právo následně prozkoumat soubory s logy těch uživatelů, vůči kterým máme konkrétní podezření o nezákonném využití našich webových stránek a/nebo jejich využití v rozporu se smlouvou. Obecně není možné, abychom spojili tyto údaje s konkrétní osobou. Nicméně jestliže je takové spojení možné, využíváme tyto údaje v případech, ve kterých existuje odpovídající právní základ (při zvážení zájmů v každém jednotlivém případě).

Když se přihlásíte na naše webové stránky nebo do online obchodu, budeme o vás shromažďovat kontaktní údaje, které poskytnete (zejména vaše jméno, oslovení, telefonní číslo a číslo faxu, e-mailovou adresu, korespondenční jazyk, údaje o přístupu do oddělení a online obchodu), a využívat je na základě předmětné smlouvy o zpracování. Navíc je vám v rámci našich interních procesů přiděleno zákaznické číslo a jedna nebo více než jedna kontaktní osoba z naší společnosti. Tyto údaje využíváme ke zpřístupnění našeho online obchodu a k poskytování služeb, pokud jste zákazníkem naší společnosti nebo se o ni zajímáte. Ve většině případů jsou tyto údaje ukládány na dobu šesti měsíců po ukončení využívání online obchodu (zákaznický účet je smazán).

Vytvoříte-li v online obchodě objednávku, budeme o vás pro tento účel shromažďovat další vámi poskytnuté údaje, včetně dodací adresy a dalších informací nezbytných ke zpracování objednávky. Tyto údaje ukládáme po dobu šesti měsíců ode dne ukončení vztahu se zákazníkem.
Vzhledem k tomu, že jsou osobní kontaktní údaje nebo údaje o objednávce rovněž využívány v našich účetních procesech, jsou tyto údaje uloženy až do uplynutí stanovených lhůt na základě zákonných lhůt uchovávání, kterými se musíme řídit (v Rakousku obvykle 7 let).

Pokud jste nám poskytli odpovídající souhlas v rámci procesu registrace nebo později, budeme také používat tyto údaje pocházející z vašeho využívání online obchodu a webových stránek, jako například o tom, jaké webové stránky jste navštívili, dobu vašeho pobytu na jednotlivých webových stránkách a výrobky, které jste si prohlíželi, ale i položky, o které jste se dříve zajímali, k optimalizaci našich služeb zákazníkům a k poskytování na personalizovaných informací. Tyto údaje budou uloženy, dokud neodvoláte váš souhlas k jejich využití.

Pokud jste souhlasili se zasíláním newsletteru, budeme k doručení takového newsletteru využívat vaše jméno a e-mailovou adresu. Tyto údaje se používají pouze po dobu platnosti vašeho přihlášení se k odběru zpravodaje.

Váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Oznámení o odvolání můžete zaslat písemně nebo elektronicky na e-mailovou adresu .

III.    Příjemci údajů a kategorie příjemců

V souvislosti s provozováním těchto webových stránek a/nebo online obchodu jsou zodpovědnou osobou využíváni následující poskytovatelé služeb:

Poskytovatel hostingu webových stránek: Zumtobel Group AG

Poskytovatel online obchodu: Zumtobel Group AG

Kromě konkrétně uvedených příjemců je v budoucnu možné využít služeb i dalších poskytovatelů služeb v souvislosti s provozováním těchto webových stránek a online obchodu (např. poskytovatele hostingu, poskytovatele obchodu).

Přenos údajů ostatním společnostem ve Skupině se provádí na základě souhlasu uděleného s přenosem údajů uvedeným příjemcům.

IV.    Obecné zásady zpracování osobních údajů

1. Bez omezení se řídíme veškerými zákonnými předpisy na ochranu údajů.

Směrnice Evropské unie na ochranu údajů a z ní odvozené národní zákony platí pro ukládání, zpracování a využívání osobních údajů. Právní základ ke zpracování příslušných osobních údajů je zřejmý z výše uvedeného popisu.

2. Osobní údaje nejsou bez vašeho souhlasu jakýmkoliv způsobem prodávány, předávány, pronajímány nebo jinak poskytovány třetím stranám. 

Nebudeme informovat třetí strany o vašich osobních informacích pro reklamní nebo marketingové účely nebo je jinak třetím stranám poskytovat, není-li to nezbytné za účelem provedení výkonu, který máme pro vás provést, nebo bez vašeho výslovného souhlasu.

Samozřejmě, v některých případech mohou být osobní údaje poskytnuty externím poskytovatelům služeb, pokud nabízejí dostatečné záruky, že údaje budou využívány zákonně a bezpečně, a pokud se smluvně zaváží dodržovat zásady a zákonná ustanovení popsané v těchto Zásadách ochrany údajů.

V rámci restrukturalizace nebo fúze společnosti si vyhrazujeme právo převádět osobní údaje jiným společnostem za předpokladu, že se rovněž zavazují dodržovat zásady chování popsané zde, a že sídlí buď v Evropské unii nebo ve třetím státě s vhodnou úrovní ochrany údajů.
Rozhodnete-li se aktivně využívat funkce sociálních sítí nabízené na našem online působišti, budou osobní údaje přeposílány příslušným externím poskytovatelům sociálních sítí. Viz kapitola 4 níže, kde jsou k tomuto tématu uvedeny další podrobnosti.

Dále si vyhrazujeme právo přeposílat osobní informace třetím stranám, pokud nám tak nařizuje zákon, rozsudek vydaný soudem s příslušnou pravomocí nebo správní příkaz vystavený kompetentním dohledovým orgánem; nebo pokud jsme následkem jednání nebo nečinnosti na vaší straně nuceni nechat si naše práva, náš majetek a naše aktiva chránit kompetentními dohledovými orgány, nebo si nechat uvedená práva apod. naším jménem vymáhat.

3. Údaje, která shromažďujeme, se omezují na nezbytné a účelné informace. 

Při shromažďování údajů vám vždy vysvětlíme, za jakým účelem údaje zpracováváme.
V jednotlivých případech shromažďujeme osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k dosažení těchto účelů. Pokud již osobní údaje k našemu využití nevyžadujeme, smažeme je.

V.    Vaše práva související s použitými údaji

Jestli a pokud využíváme osobní údaje, které se vás týkají, máte v souvislosti s těmito údaji následující práva:

 • Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům (Článek 15 GDPR) Kdykoliv si můžete vyžádat informace o tom, zda o vás zpracováváme osobní informace, které se vás týkají, a pokud ano, můžete požadovat, abychom vás informovali o konkrétních informacích, ale i o účelu jejich zpracování, původu informací a o příjemcích, kterým byly údaje předány, a o době, po kterou takové informace ukládáme.
 • Právo na opravu (Článek 16 GDPR): Budete-li si vědomi toho, že osobní údaje, které se vás týkají, jsou nepřesné, můžete kdykoliv požádat o opravu takových údajů. Pokud máte za to, že jsou údaje neúplné, můžete také požádat o doplnění chybějících údajů.
 • Právo na výmaz (Článek 17 GDPR) Domníváte-li se, že zpracování vašich osobních údajů již není potřebné nebo že takové použití nastává bez dostatečného právního základu nebo je z jiného důvodu nezákonné, můžete požádat o výmaz těchto údajů.
 • Právo na omezení zpracování (Článek 18 GDPR): Namísto výmazu nás můžete také požádat, aby bylo zpracování údajů omezeno, pokud jsou údaje zpracovávány protizákonně. Požadovat omezení zpracování údajů můžete zejména v případě, že rozporujete správnost údajů nebo pokud jste vznesli námitku proti instanci zpracování údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů (Článek 20 GDPR) Pokud jde o osobní údaje, které jste vytvořili sami a které se používají na základě smlouvy nebo souhlasu, můžete požadovat, aby vám byly tyto údaje poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete také požadovat, aby byly tyto údaje odeslány přímo jinému správci.
 • Právo vznést námitku (Článek 21 GDPR) Existují-li ve vaší konkrétní situaci důvody, na jejichž základě je zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a které provádíme na základě zvážení zájmů, nezákonné, máte právo vznést námitku proti takovému užití údajů. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovány pro přímé reklamní účely, máte rovněž právo vznést námitku.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu (Článek 77 GDPR): Domníváte-li se, že vaše práva v souvislosti s osobními údaji, které se vás týkají, byla porušena, máte právo vznést námitku u dozorového úřadu. Konkrétně tak můžete učinit u dozorového úřadu, který je příslušný vzhledem k vašemu bydlišti, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. V Rakousku je příslušným úřadem Datenschutzbehörde [Úřad na ochranu údajů], Wickenburggasse 8, 1080 Vídeň.

Máte-li jakékoliv otázky týkající se vašich práv v souvislosti s vašimi osobními údaji nebo potřebujete-li si cokoliv objasnit, můžete nás kontaktovat kdykoliv na následující e-mailové adrese: .

VI.    Zpracování údajů sociálními sítěmi

Tyto webové stránky využívají přídavné moduly sociálních médií od různých sociálních sítí. Tyto přídavné moduly jsou funkcemi příslušné sociální sítě, které vám umožňují sdílení obsahu z našich webových stránek s vašimi kontakty v sociálních sítích nebo například tento obsah doporučovat. Přídavné moduly sociálních médií je možné rozpoznat pomocí loga příslušné sociální sítě.

Využíváme přídavné moduly sociálních médií od následujících provozovatelů sociálních sítí:

 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Google+: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
 • Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
 • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
 • Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA

Na našich webových stránkách jsou všechny přídavné moduly sociálních médií standardně deaktivovány, což znamená, že pouhý přístup na naše webové stránky nemá za následek přenos údajů provozovatelům sociální sítě. Chcete-li využít funkci příslušné sociální sítě a aktivovat tak standardně deaktivovaný přídavný modul sociálního média, od dané chvíle výslovně souhlasíte s přenosem údajů provozovateli sociální sítě. Rozsah údajů shromažďovaný tímto způsobem provozovateli sociálních sítí nejsme schopni ovlivnit.

Podle našich informací dochází k přenosu těchto údajů:

 • IP adresa 
 • Identifikace uživatele, pokud jste k příslušné službě přihlášeni 
 • Dříve navštívená stránka (odkud jste přišli), pokud jste klepli na odkaz 
 • Typ prohlížeče a nastavení prohlížeče 
 • Instalované přídavné moduly, jako například Adobe® Flash® nebo Adobe® Reader® 
 • URL stránky, do které je zabudován přídavný modul sociálního média
 • Datum a čas návštěvy 
 • Technické údaje týkající se operačního systému 
 • Specifické informace o lokalizaci 
 • Cookies.

Prostřednictvím integrace přídavného modulu dostávají provozovatelé sociálních sítí informace o tom, že jste navštívili příslušné stránky našeho online působiště. Jste-li současně přihlášeni k sociální síti, dokáže provozovatel spojit tato prohlížení stránek s vaším účtem na příslušné sociální síti. Budete-li poté pracovat s přídavnými moduly sociálního média například klepnutím na facebookové tlačítko „To se mi líbí“, je tato informace přenesena také příslušné sociální síti.

I když nejste členem žádné z uvedených sociálních sítí, je možné, že prostřednictvím sociálního přídavného modulu se mohou dozvědět vaši IP adresu a uložit si ji. Podrobnosti o účelu a rozsahu zpracování údajů, shromažďování a využívání sociálními sítěmi námi využívanými a vašich právech a možnostech nastavení naleznete v zásadách ochrany osobních údajů sociálních sítí:

Chcete-li, můžete si přídavné moduly jednoho nebo vícerých provozovatelů sociálního média aktivovat trvale. V tomto případě jsou při každé návštěvě stránky údaje vždy odesílány provozovateli sociální sítě. Některé nebo všechny přídavné moduly sociálních médií si můžete kdykoliv deaktivovat.

Navíc můžete technicky znemožnit přenos údajů sociálním médiím. To můžete provést změnou nastavení zabezpečení ve vašem prohlížeči; pokyny naleznete v oddílu „Nápověda“ vašeho internetového prohlížeče.

Dále je možné v jednotlivých případech zablokovat přídavné moduly sociálních médií pomocí doplňků pro internetový prohlížeč, například můžete blokovat přídavný modul Facebooku pomocí „Facebook Blocker“, který si můžete stáhnout zde: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

VII.    Cookies

Na našich webových stránkách využíváme cookies, aby bylo možné využívat některé funkce webových stránek, analyzovat aktivitu uživatele na našich webových stránkách a nabízet některé služby třetích stran.

Cookies jsou malé textové soubory uložené ve vašem počítači. Většina cookies, které používáme, jsou na konci relace vašeho internetového prohlížeče z pevného disku vymazány („relační cookies“). Jiné cookies na vašem počítači zůstávají a umožňují nám rozpoznat váš počítač při vaší další návštěvě („trvalé cookies“). Dále jsou na našich webových stránkách použity cookies od třetích stran.
Ukládání cookies můžete zakázat volbou vhodného nastavení internetového prohlížeče. Nicméně upozorňujeme, že pokud tak učiníte, mohou být některé funkce na těchto stránek nefunkční.

Nechcete-li, aby byly cookies ukládány na váš počítač, deaktivujte ve vašem prohlížeči ukládání cookies pro naše webové stránky nebo nastavte internetový prohlížeč tak, aby se soubory obecně neukládaly na váš počítač. Pomocí internetového prohlížeče můžete také vymazat dříve uložené cookies.

Deaktivace používání cookies může také vyžadovat uložení trvalého souboru cookies na váš počítač. Pokud tento cookie později vymažete, musíte cookies znovu deaktivovat.

Na našich webových stránkách používáme následující kategorie cookies:

I. Relační cookies

K usnadnění procházení našich webových stránek vkládáme na začátku využívání našich webových stránek ID relace („identifikátor relace“), které je spojováno s každým návštěvníkem. Toto ID relace umožňuje našemu serveru vás a/nebo váš počítač/prohlížeč identifikovat jako stejného návštěvníka i přesto, že dojde ke změně IP adresy. Toto ID relace umožňuje spojovat několik souvisejících požadavků uživatelem do jedné relace. Cookie ID relace je platný pouze do ukončení relace. Jakmile prohlížeč zavřete, automaticky se smaže.

II Trvalé cookies

a. Google Analytics

Tyto webové stránky využívají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics rovněž využívá cookies, díky kterým je možné kromě jiného analyzovat váš způsob využívání našich webových stránek. Informace generované těmito cookies jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Google využívá tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek k analýze vašeho užívání těchto webových stránek, k vytváření výkazů o aktivitách webových stránek a k poskytování dalších služeb pro provozovatele webových stránek souvisejících s využíváním webových stránek a internetu. Tyto výkazy a služby využíváme k neustálému vylepšování nabídky těchto webových stránek.

Zakázat jejich ukládání můžete volbou vhodného nastavení internetového prohlížeče. Nicméně upozorňujeme, že pokud tak učiníte, nemusí být některé funkce těchto stránek funkční.

Navíc můžete zamezit shromažďování údajů generovaných těmito cookies a údajů týkajících se vašeho užívání webových stránek společností Google (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google; k tomu klepněte na následující odkaz a stáhněte a nainstalujte si přídavný modul Google, který je k dispozici pro váš internetový prohlížeč: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deV závislosti na použitém internetovém prohlížeči jsou k dispozici i další přídavné moduly tohoto typu od ostatních poskytovatelů.

Ve světle diskuse ohledně využívání celých IP adres v analytických nástrojích chceme upozornit, že tyto webové stránky využívají Google Analytics s rozšířením „anonymizeIp()“, takže jsou IP adresy zpracovávány pouze ve zkrácené podobě, aby bylo vyloučeno přímé spojení s konkrétní osobou. Vaše IP adresa je tedy společností Google v členských státech Evropské unie a dalších signatářských zemích Smlouvy o evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. IP adresa poskytovaná vaším internetovým prohlížečem v rámci Google Analytics není kombinována s ostatními údaji Google.

b. Oracle

K přihlášení a odesílání e-mailů používáme na těchto webových stránkách Oracle Eloqua. Servery Oracle Eloqua jsou umístěny v Evropské unii (v Nizozemí). Oracle Eloqua ukládá trvalý cookie na příslušnou přihlašovací stránku za předpokladu, že ještě není Eloqua cookie na vašem zařízení uložen. Pokud jste někdy navštívili webové stránky, které využívají Eloqua, máte již možná Eloqua cookie uložen. Za určitých okolností využíváme Eloqua cookie k analýze vašeho užívání našich stránek, abychom je mohli neustále zlepšovat.

E-maily zasílané prostřednictvím Oracle Eloqua využívají technologie sledování. Tyto údaje užíváme zejména k vyhledání témat, která vás zajímají; činíme tak monitorováním toho, které naše e-maily jsou otevřeny a na které odkazy klepnete. Následně tyto informace využíváme k vylepšení e-mailů, které vám zasíláme a služeb, které poskytujeme.

Při přihlašování se k odběru newsletteru a potvrzení vašeho odběru je IP adresa uložena s časovým údajem za účelem zdokumentování vašeho odběru v případě výskytu pochybností. Dále v rámci přihlášení se k odběru shromažďujeme další osobní údaje, jako například vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Tyto údaje využíváme k osobnímu přizpůsobení a doručení našeho newsletteru. Tyto údaje neposkytujeme žádným třetím stranám. Odběr můžete kdykoliv zrušit, buď prostřednictvím vhodného odkazu v dolní části každého newsletteru nebo e-mailem.

II. Cookies třetích stran

Služby poskytované třetími stranami jsou rovněž součástí rámce našich webových stránek. Nicméně, pokud jde o tyto služby, zpracování osobních údajů prováděné níže uvedenými poskytovateli spadá mimo rozsah odpovědnosti poskytovatele těchto webových stránek.

a. Google Maps

Některé stránky v rámci těchto webových stránek používají Mapy Google k zobrazení interaktivních map a generování instrukcí. Mapy Google je mapová služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, Kalifornia 94043, USA. Prostřednictvím Map Google jsou do společnosti Google v USA přenášeny informace o využití těchto webových stránek, včetně vaší IP adresy a (počáteční) adresy zadané v rámci funkce plánování trasy.

Pokud v rámci našeho online působiště navštívíte stránku, která obsahuje Mapy Google, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery Google. Mapový obsah je přenesen přímo společností Google do vašeho prohlížeče, který jej integruje do webových stránek. Nemáme tedy žádnou možnost ovlivnit rozsah údajů shromažďovaných společností Google tímto způsobem.

Podle našich znalostí se jedná minimálně o následující údaje:

 • Datum a čas návštěvy příslušných webových stránek, 
 • Internetová adresa neboli URL navštívených webových stránek, 
 • IP adresa, 
 • (Počáteční) adresa zadaná při plánování trasy.

Nemáme možnost ovlivnit další zpracování a využití údajů společností Google, a proto nepřejímáme v této souvislosti žádnou odpovědnost.
Nechcete-li, aby společnost Google shromažďovala, zpracovávala a užívala vaše údaje prostřednictvím našich webových stránek, můžete si v nastavení vašeho internetového prohlížeče deaktivovat JavaScript. V takovém případě ale nemůžete používat funkci map.

Účel a rozsah shromažďovaných údajů a dalšího zpracování a využívání údajů společností Google a vaše související práva a možnosti nastavení na ochranu vaší soukromé sféry naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

b. YouTube

Některé stránky v rámci těchto webových stránek integrují videa YouTube nebo obsahují odkazy na videa na YouTube. YouTube je video služba společnosti YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, zastoupená společností Google Inc. YouTube využívá cookies ke shromažďování informací o využití videí. Zásady ochrany osobních údajů Google se vztahují rovněž na YouTube a je možné je nalézt na http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

c. Lumesse Recruiting

Pro náš portál s pracovními nabídkami využíváme v rámci Skupiny cookies našeho spolupracujícího partnera, společnosti Lumesse GmbH, Hamborner Str. 51, 40472 Düsseldorf, Německo. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Lumesse jsou k dispozici na http://www.lumesse.com/privacy.

VIII.    Odkazy na další webové stránky 

Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky ostatních poskytovatelů. Pokud na jeden z nich kliknete, budete přesměrováni z našich webových stránek přímo na webovou stránku jiného poskytovatele. To je zřejmé ze změny URL v adresním řádku vašeho internetového prohlížeče.

Nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost za důvěrnou manipulaci s vašimi údaji těmito poskytovateli, protože nemáme možnost ovlivnit shodu jiných poskytovatelů s ustanoveními o ochraně údajů. Informace o způsobu manipulace s vašimi osobními údaji ze strany těchto poskytovatelů naleznete přímo na jejich webových stránkách.

IX.    Bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů 

Na ochranu vašich údajů přijímáme zvláštní technická a organizační opatření v oblasti zabezpečení, která jsou v pravidelných intervalech posuzována a přizpůsobována technologickému procesu.

Nicméně upozorňujeme, že vlivem struktury internetu je možné, že pravidla ochrany údajů a pravidla zabezpečení údajů nebudou dodržována jinými osobami nebo institucemi mimo naší oblast odpovědnosti.

X.    Dodatky k ustanovením o ochraně údajů 

Protože mohou dodatky k zákonům nebo změny našich interních firemních procesů vyžadovat změny v našich ustanoveních o ochraně údajů, vyhrazujeme si právo takto činit a žádáme vás, abyste se s těmito zásadami o ochraně údajů v pravidelných intervalech seznamovali.

Poslední aktualizace: únor 2018